Share
Go down
avatar
snow_white
THÀNH VIÊN
THÀNH VIÊN
Giới tính : Nữ Tổng số bài gửi : 3
Thanks! : 0
Join date : 19/01/2010
Age : 33

Nội thất cao cấp ant.vn

on 26/2/2010, 5:35 am
Tránh ô nhi?m không khí trong nhà


D??i ?ây là m?t s? nguyên nhân ch? y?u gây ô nhi?m
không khí và cách ?? gi? ???c b?u không khí trong lành cho ngôi nhà c?a b?n.- Không khí trong nhà b?n s? trong lành h?n, n?u b?n
không s? d?ng nh?ng ch?t kh? mùi và nh?ng bình x?t th?m. Vì nh?ng ch?t hóa h?c
trong nh?ng s?n ph?m này càng t?ng m?c ô nhi?m không khí trong ngôi nhà c?a
b?n.
- Không s? d?ng các s?n ph?m làm s?ch có ch?a các ch?t hóa h?c t?ng h?p. Thay
vào ?ó, b?n nên s? d?ng các s?n ph?m làm s?ch không có ch?t ??c h?i và nh?ng
s?n ph?m ch?a các ch?t có ngu?n g?c t? nhiên.- Khi làm s?ch các v?t d?ng trong gia ?ình, b?n nên
s? d?ng kh?n ??t ?? tránh b?i bay ra t? nh?ng v?t d?ng này và nó s? làm ô nhi?m
không khí.- Th?m và rèm c?a trong gia ?ình b?n th??ng d? b?t
b?i nh?t. Do v?y, b?n nên hút b?i cho chúng ít nh?t 1 l?n/tu?n và th?nh tho?ng
b?n c?ng nên mang chúng ?i gi?t.
- S? d?ng máy r?a bát không có clo. Nh?ng nghiên c?u g?n ?ây cho th?y ch?t clo
trong máy r?a bát s? k?t h?p v?i n??c nóng trong khi r?a bát ?? t?o thành m?t
lo?i khí ??c h?i, làm ô nhi?m không khí trong ngôi nhà c?a b?n…..?? kh?c ph?c vi?c ô nhi?m không khí trong nhà, b?n
có th? tham kh?o ý ki?n các ki?n trúc s? trong vi?c bài trí ?? v?t c?ng nh?
thi?t k? n?i th?t trong c?n nhà mình.
M?i b?n ghé th?m trang web c?a công
ty ki?n trúc và công ngh? m?i ANT
http://www.ant.vn/
?? tìm hi?u thêm v? ?i?u ?ó.T?i ?ây b?n c?ng có th? tìm hi?u thêm v? nh?ng d?ch
v? hoàn h?o c?a chúng tôi và nh?ng g?i ý t??ng trong thi?t k? và trang hoàng
nh?ng nhà c?a.V?i
ph??ng châm “Vì cu?c s?ng t??i ??p”, v?i kinh nghi?m c?a mình, Công ty Ki?n trúc và Công ngh? m?i
?ã kh?ng ??nh ???c uy tín và s? tin t??ng tuy?t ??i c?a Khách hàng qua nhi?u
công trình ?ã hoàn thi?n và ??a vào s? d?ng. Ch? v?i các t? khóa ??n gi?n : thiet
ke noi that
, cong ty noi that, noi that,ho?cthi?t k? n?i th?t,
công ty n?i th?t,
n?i th?t, b?n ?ã có th? ghé th?m trang web c?a chúng
tôi ngay hôm nay !http://www.ant.vn/


CÔNG TY KI?N
TRÚC VÀ CÔNG NGH? M?I

(Công ty n?i th?t ANT)
?c: S? 26, Ph? Th?y L?i 1, ??ng ?a, Hà N?i
Tel: 04.35641336 - Fax: 04.356411754
Website: www.ant.vn - Email: info@ant.vn
Về Đầu Trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết