Share
Go down
dongta
dongta
THÀNH VIÊN 15
THÀNH VIÊN 15
Tổng số bài gửi : 95
Thanks! : 1
Join date : 08/09/2009

MODELING USB với Rhinoceros

on 13/9/2009, 11:00 am
Phiêu lưu của
tôi trong thế giới 3ngày được bắt đầu trong '97 khi i học Autocad và
sau đó vào năm 2000 Maya Tôi thích cũng Rhinocerous cho mô hình và tốc
độ lớn và chất lượng của Vray Render.. Tôi cố gắng để tạo ra hình ảnh
photorealistic và i như các đối tượng thiết kế. tôi là một điều phối
viên của diễn đàn treddi.com, một CG Ý Cộng đồng.

Open Rhinocerous. Mở Rhinocerous.
In the top view create a closed curve Trong giao diện đầu tạo một đường cong khép kín


In the front view create a simple open curve Trong giao diện phía trước tạo ra một đường cong đơn giản mở


Now select the curve A and extrude the solid: Solid->Extrude solid->Straight Bây giờ hãy chọn đường cong A và extrude các chất rắn: Solid-> extrude rắn-> Straight
Then select the curve B and extrude the surface: Surface->Extrude->Straight Sau đó chọn B đường cong và extrude bề mặt: Surface-> extrude-> Straight


Now make an itersection with the solid and the surface Bây giờ làm cho một itersection với rắn và bề mặt
Select the solid then: Solid->Intersection and select the surface Chọn rắn sau đó: Solid-> Intersection và chọn bề mặt


Now fillet the edge to give a smooth aspect: Solid->Fillet Edge Now fillet các cạnh để cho một khía cạnh mịn: Solid-> Fillet Edge


This is the result: Đây là kết quả:


Mirror the geometry: Trasform->Mirror and Union to make a single object Gương hình học: Trasform-> Mirror và Liên minh để làm cho một đối tượng duy nhất


In the top view create another closed curve. Trong giao diện đầu tạo một đường cong đóng cửa.


Extrude the solid Extrude các rắn


Now I use a simple method to create 2 different object: Bây giờ tôi sử dụng một phương pháp đơn giản để tạo ra 2 đối tượng khác nhau:
1) Duplicate the main body solid, hide and copy the extruded solid (not paste now) 1) Bản sao các cơ quan chính vững chắc, ẩn và sao chép đùn rắn (không phải dán bây giờ)
2) Make an intersection between the main body (the visible) and the solid 2) Thực hiện một giao lộ giữa các cơ quan chính (có thể nhìn thấy) và rắn


3) Hide the result and unhide the duplicate main body 3) ẩn kết quả và thôi ẩn cơ thể trùng lặp chính
4) Paste the copied solid and make a difference between the 2 geometry 4) Dán sao chép rắn và tạo ra một sự khác biệt giữa các hình học 2


Fillet again the edge Fillet lần nữa rìa


This is the result. Đây là kết quả.


In the top view create 2 rectangle. Trong giao diện đầu tạo 2 hình chữ nhật.


Extrude and move the 2 solid. Extrude và di chuyển con rắn 2.


In the right view create another rectangle. Trong giao diện bên phải tạo một hình chữ nhật.


Extrude the solid. Extrude các rắn.


Now subtract the second rectangle from the first Bây giờ trừ các hình chữ nhật thứ hai từ đầu tiên


In the top view create a closed curve Trong giao diện đầu tạo một đường cong khép kín


Extrude the solid object Extrude đối tượng rắn


With the same method (1)…(4) copy and intersect the geometry Với phương pháp tương tự (1) ... (4) sao chép và cắt nhau hình học
Now we heave 2 object Bây giờ chúng tôi dơ lên 2 đối tượng


Now select the edges of the box and fillet Bây giờ chọn các cạnh của hộp và phi lê


Then duplicate the box and hide. Sau đó lặp hộp và giấu. The box is needed to make a subtraction from the cap of the key Select the box and the main body to make a union. Hộp là cần thiết để thực hiện một phép trừ từ nắp của hộp phím Chọn và cơ thể chính để thực hiện một công đoàn.


Select the edge and fillet to give more smooth aspect. Chọn cạnh và phi lê để cung cấp cho mặt mịn hơn.

Now create the display, start with a closed curve in top view Bây giờ tạo ra màn hình hiển thị, hãy bắt đầu với một đường cong đóng cửa ở đầu trang xem


Then extrude the solid object Sau đó, đối tượng extrude rắn


With the previous method duplicate the main body and copy the extruded curve, then make a intersection and a subtraction Với phương pháp trước đó sao cho cơ thể chính và bản sao các đường cong đùn, sau đó thực hiện một giao lộ và một phép trừ


Select the edges and fillet again, this is the final result Chọn các cạnh và phi lê một lần nữa, đây là kết quả cuối cùng


Now create the glass display with a simple solid cube. Bây giờ tạo ra màn hình hiển thị kính với một khối rắn đơn giản. Make a difference between the display and the cube then create another cube and fillet edges. Thực hiện một sự khác biệt giữa màn hình và các khối sau đó tạo ra một hình khối và cạnh phi lê.
Create another box under the glass for the LCD screen. Tạo một hộp dưới kính cho màn hình LCD.


Now is time for the buttons. Bây giờ là thời gian cho các nút.
With the same method create a lot of solid cylinder on the main body and the display. Với cùng một phương pháp tạo ra rất nhiều trụ vững chắc trên cơ thể chính và màn hình.
Copy the main body and the cylinder then intersect and subtract. Bản sao các cơ quan chính và các hình trụ sau đó cắt nhau và trừ.


This is the final version: Đây là phiên bản cuối cùng:
avatar
7rien
THÀNH VIÊN
THÀNH VIÊN
Giới tính : Nam Tổng số bài gửi : 3
Thanks! : 0
Join date : 30/07/2010
Age : 30

Re: MODELING USB với Rhinoceros

on 31/7/2010, 3:39 am
Cảm ơn bạn vì bài viết bổ ích. Chờ đợi bài tiếp theo
Về Đầu Trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết