Go down
ruoitrau
ruoitrau
THÀNH VIÊN 200
THÀNH VIÊN 200
Tổng số bài gửi : 226
Thanks! : 1
Join date : 05/09/2009
https://taodang3.forumvi.com

360 ° loa bởi Pieter Maes Empty 360 ° loa bởi Pieter Maes

on 1/10/2009, 12:25 am
360 ° loa bởi Pieter Maes 360-speaker-pieter-maes360° speaker designed by Pieter Maes , gives a true, object-based surround experience. 360 ° loa được thiết kế bởi Pieter Maes, cho một sự thật, đối tượng dựa trên kinh nghiệm bao quanh. This sphere has references to Buckminster Fuller. Lĩnh vực này có tham chiếu đến Buckminster Fuller. It's more an art installation/object than a practical speaker. Đó là cài đặt thêm một nghệ thuật / đối tượng hơn so với một người nói thực tế. It turns the concept of surround inside-out into an object-based surround object. It turns khái niệm bao quanh bên trong ra vào một đối tượng trên bao quanh đối tượng. The
only way to order the circular speakercones in a balanced way, was to
use the structure first used by Buckminster fuller, also known as the
bucky ball. Cách duy nhất để đặt các speakercones tròn một cách
cân bằng, đã được sử dụng cơ cấu đầu tiên được sử dụng bởi Buckminster
đầy đủ hơn, còn được gọi là bóng Bucky.
The 360° speaker becomes in effect a true, object-based surround experience. Các loa 360 ° trở nên có hiệu lực một sự thật, đối tượng dựa trên kinh nghiệm bao quanh. The speaker cones are internally attached to a spider-like structure which is invisible from the outside. Các nón loa được nội bộ thuộc nhện giống như một cấu trúc mà là vô hình từ bên ngoài.
ruoitrau
ruoitrau
THÀNH VIÊN 200
THÀNH VIÊN 200
Tổng số bài gửi : 226
Thanks! : 1
Join date : 05/09/2009
https://taodang3.forumvi.com

360 ° loa bởi Pieter Maes Empty Các nhà sản xuất loa Turn Up The Volume Ngày thiết kế

on 1/10/2009, 12:27 am
360 ° loa bởi Pieter Maes Picture+32
above: The Muon Speakers by Ross Lovegrove for KEF ở trên: Các Muon Loa của Ross Lovegrove cho KEF

ShareThis

When I grew up, in the seventies, you basically had few choices when it came to speakers. Khi tôi lớn lên, trong bảy mươi, bạn về cơ bản đã có vài sự lựa chọn khi nó đã đến loa. The
average consumer deliberated between JBL or Kenwood while the
audiophile went for Cambridge Soundworks, Harman Kardon or Bang &
Olufsen. Người tiêu dùng bình quân deliberated giữa JBL hay
Kenwood trong khi audiophile đi cho Cambridge Soundworks, Harman Kardon
hoặc Bang & Olufsen. Besides wattage output, your biggest deciding factor was whether or not you wanted wood paneled speakers or all black. Bên cạnh đó sản lượng wattage, lớn nhất là yếu tố quyết định của bạn hay không bạn muốn loa gỗ paneled hoặc tất cả màu đen.

Well, boy has that changed. Vâng, cậu bé đã có thay đổi. Speakers are no longer even called "speakers". Loa thậm chí không còn được gọi là "loa". Now they are 'loudspeakers' or 'sound systems' or even referred to as 'audio output devices.' Bây giờ họ là 'loa phóng thanh' hay 'hệ thống âm thanh' hoặc thậm chí còn được gọi là 'các thiết bị đầu ra âm thanh. " Made from stainless steel, glass, acrylic, ceramic and more, speakers of every shape and size are popping up. Được làm từ thép không gỉ, kính, acrylic, gốm sứ và nhiều hơn nữa, loa của mọi hình dạng và kích thước là popping up. Whether they are floor standing, shelf-sitting, or wall mounted, there's no shortage of unusual designs from which to choose. Cho dù họ có sàn đứng, kệ-ngồi, hoặc treo tường, không thiếu các mẫu thiết kế khác thường mà từ đó để lựa chọn.

Technologically, they are far superior than decades ago. Công nghệ, họ là cao hơn nhiều so với những thập kỷ trước. And rather than bog down this blog with technical specs, let me simply share with you some of the designs. Và thay vì bog xuống blog này với kỹ thuật số kỹ thuật, hãy để tôi chỉ đơn giản là chia sẻ với bạn một số các mẫu thiết kế. Some beautiful, some ....butt ugly. Một số xinh đẹp, một số mông .... xấu xí. And give you links to the manufacturers so you can drool over the details on your own time. Và cung cấp cho bạn các liên kết đến các nhà sản xuất để bạn có thể drool hơn các chi tiết về thời gian của riêng bạn.

Let's start with one of the most blogged about speakers (myself included) that were an expected hit at this year's CES. Hãy bắt đầu với một trong những blogged nhất về loa (bao gồm bản thân mình) mà đã được dự kiến một hit tại CES năm nay.

360 ° loa bởi Pieter Maes Picture+25
The KEF Muon speakers by Ross Lovegrove; Read all about them here. Các KEF Muon loa của Ross Lovegrove; Đọc tất cả về họ ở đây.

Loiminchay
(a company known for making high end writing instruments- aka 'pens')
Audio has emerged with new line of wood high end audio speakers, named
after famous painters: Loiminchay
(một công ty nổi tiếng về làm cao cấp bằng văn bản cụ-aka 'Audio) bút'
đã nổi lên với dòng mới của gỗ cao cấp loa âm thanh, đặt theo tên của
họa sĩ nổi tiếng:

360 ° loa bởi Pieter Maes Lominay
See more here. Xem chi tiết tại đây.

Also unveiled at this years' CES (Consumer Electronics Show), Davone Audio's Rithm Speakers: Lúc này cũng đã công bố năm CES (Consumer Electronics Show), Davone Audio của Rithm Giả:

360 ° loa bởi Pieter Maes Picture+8 360 ° loa bởi Pieter Maes Picture+9
Above: The new Rithm Loudpeakers, clearly influenced by classic danish design, in various woods. Ở trên: Các Rithm Loudpeakers mới, rõ ràng ảnh hưởng bởi thiết kế danish cổ điển, trong rừng khác nhau.
Learn more about them here: Davone audio. Tìm hiểu thêm về họ ở đây: Davone âm thanh.

I just love Ferguson-Hill's Horn loudspeaker and bass unit: Tôi chỉ cần tình yêu Ferguson-loa Horn Hill và các đơn vị âm trầm:

360 ° loa bởi Pieter Maes Picture+43 360 ° loa bởi Pieter Maes Picture+42
See their range of products here. Xem loạt các sản phẩm của họ ở đây.

Goldman's Logos Speaker System have the ultra hi-tech look: Goldman Biểu trưng của hệ thống loa có hi cực nhìn công nghệ cao:

360 ° loa bởi Pieter Maes Goldmund 360 ° loa bởi Pieter Maes Logos1HE%2Blogos2

Above: Goldmund's Logos range :the Logos1 monitor and the Logos2 active subwoofer. Ở trên phạm vi Biểu trưng của Goldmund: Logos1 màn hình và loa siêu trầm Logos2 hoạt động.

Cabasse's Baltic Evoltion speakers come in either pearl and wenge wood or wild cherry wood with black pearl: Cabasse của loa Evoltion Baltic đến gỗ ngọc trai và Wenge hoặc gỗ anh đào hoang dã với ngọc trai màu đen:
360 ° loa bởi Pieter Maes Picture+36 360 ° loa bởi Pieter Maes Picture+37

See Cabasse's full line of products here. Đọc dòng Cabasse đầy đủ của các sản phẩm ở đây.

Duevel's planet series below- also available in many colors- has received plenty of press: Loạt hành tinh của Duevel dưới đây-cũng có sẵn trong nhiều màu sắc, đã nhận được rất nhiều báo chí:

360 ° loa bởi Pieter Maes Picture+59 360 ° loa bởi Pieter Maes Planetspeakersurbanfidelity
Above: See the full line of Duevel products here . Ở trên: Xem đầy đủ các dòng sản phẩm Duevel ở đây.

The new Klipsch Palladium P-39F Floorstander: Các Klipsch mới Palladium P-39F Floorstander:

360 ° loa bởi Pieter Maes Palladium-Lifestyle2
See more Klipsch speakers here. Xem chi tiết Klipsch loa ở đây.

The Nucleus®️ Reference AV Loudspeaker from Anthony Gallo Acoustics: Các Nucleus ®️ tham khảo AV loa từ Anthony Gallo Acoustics:

360 ° loa bởi Pieter Maes NucleusrefAV
Above: available in black, white, stainless or grey Ở trên: có sẵn trong màu đen, trắng, không gỉ hoặc xám
Visit Anthony Gallo Acoustics here. Khám Anthony Gallo Acoustics ở đây.

Waterfall Audio makes stunning glass speakers in many shapes and sizes: Thác nước Audio làm cho loa thủy tinh tuyệt đẹp trong nhiều hình dạng và kích thước:
360 ° loa bởi Pieter Maes Victoria_Evo_540x809
See the above model and more glass speakers here. Xem mô hình ở trên và loa kính thêm ở đây.

Avantgarde Acoustic´s horn loudspeaker systems: Avantgarde Acoustic của hệ thống loa kèn:

360 ° loa bởi Pieter Maes Trioc_bild1 360 ° loa bởi Pieter Maes Picture+16

Check them all out here: Avante Garde Accoustic Kiểm tra tất cả ra ở đây: Avante Garde Acoustic

German Physiks: Đức Physiks:
360 ° loa bởi Pieter Maes Picture+20 360 ° loa bởi Pieter Maes Picture+24
Above: Just some of the various speakers by German Physiks Ở trên: Chỉ cần một số các diễn giả khác nhau bởi Physiks Đức

The Purity- a hybrid electrostatic loudpeaker from Martin Logan: The Purity-a lai điện loudpeaker từ Martin Logan:
360 ° loa bởi Pieter Maes Picture+47
Above: Martin Logan's Purity loudpeaker in cherry. Trên: loudpeaker Purity Martin Logan trong anh đào.

Gepetto (A hungarian design firm) has just released their new AiR1 , a state of the art high end electrostatic loudspeaker: Gepetto (Một công ty thiết kế hungarian) vừa phát hành AiR1 mới của họ, một tiểu bang của nghệ thuật cao cấp điện loa:

360 ° loa bởi Pieter Maes Air_1
Read about it here. Đọc về nó ở đây.

Verity Audio has clean modern looking systems in either natural woods or color: Verity Audio đã sạch hệ thống hiện đại, hoặc tìm kiếm trong rừng tự nhiên hoặc màu sắc:

360 ° loa bởi Pieter Maes Picture+53 360 ° loa bởi Pieter Maes Picture+55
See more finishes and styles of Verity Audio speakers here . Xem kết thúc nhiều hơn và phong cách của Verity loa âm ở đây.

Bang + Olufsens' beo 9: Bằng + Olufsens 'beo 9:

360 ° loa bởi Pieter Maes Picture+29 360 ° loa bởi Pieter Maes Picture+28
Available in four colors, see them all here.

Everything But the Box has their Terra loudspeakers that can be custom colored: Nhưng tất cả mọi thứ đã Hộp Terra loa phóng thanh của họ có thể tùy chỉnh màu:

360 ° loa bởi Pieter Maes Picture+30
See them all here. Xem tất cả ở đây.

The Talon Firebird, manufactured by Rives Audio: Các Firebird Talon, sản xuất bởi Rives Audio:

360 ° loa bởi Pieter Maes Picture+62 360 ° loa bởi Pieter Maes Picture+63

See Talon Speakers here. Xem Talon loa ở đây.

And now...some of the biggest, boldest and, well.... Và bây giờ ... một số lớn nhất, táo bạo nhất và cũng .... butt-ugliest speakers out there: butt-ugliest người nói ra có:

The G1 Giya Loudspeakers: G1 Giya Loudspeakers:
360 ° loa bởi Pieter Maes GIYA+and+LD+white+back+small
360 ° loa bởi Pieter Maes Picture+45
Above: Vivid Audio's huge and heinous G1 GIYA speakers Trên: Vivid Audio's lớn và ghê tởm G1 GIYA loa

Another large and odd entry into the market is Bowers & Wilkins Nautilus Speakers: Một mục lớn và lẻ vào thị trường là Bowers & Wilkins loa Nautilus:

360 ° loa bởi Pieter Maes 02-Nautilus-Image_l2_w2256_h2291
Read more about The B&W Nautilus here Đọc thêm về B & W Nautilus ở đây

Acapella Audio Art of Germany makes some of the BIGGEST Speakers: Acapella Audio thuật của Đức làm cho một số các Loa LỚN NHẤT:

360 ° loa bởi Pieter Maes Campanile 360 ° loa bởi Pieter Maes Triolon_excalibur
Above left: the Campanile Speakers Above right: Triolon Excaliber Trên trái: các Campanile Loa Trên phải: Triolon Excaliber

360 ° loa bởi Pieter Maes Picture+26
See more at Acapella. Xem chi tiết tại Acapella.

I really could go on and on, but the aformentioned show a good variation in style, price and design. Tôi thực sự có thể đi và về, nhưng aformentioned hiển thị một biến thể tốt trong phong cách, giá cả và thiết kế.

Okay audiophiles, I know there are many more high-end audio manufacturers than listed below, but it's a start. Đam
mê âm Được rồi, tôi biết có rất nhiều chi tiết cao cấp hơn so với các
nhà sản xuất âm thanh được liệt kê dưới đây, nhưng đó là một sự khởi
đầu. Go nuts and click away: Về hạt và nhấn click:

http://www.kef.com/products/muon/ http://www.kef.com/products/muon/
http://www.goldmund.com http://www.goldmund.com
http://www.german-physiks.com/ http://www.german-physiks.com/
http://www.bowers-wilkins.com http://www.bowers-wilkins.com
http://www.acapella.de/german/ http://www.acapella.de/german/
http://www.urbanfidelity.com/ http://www.urbanfidelity.com/
http://www.bang-olufsen.com/ http://www.bang-olufsen.com/
http://www.everything-but-the-box.com/ http://www.everything-but-the-box.com/
http://www.loiminchayaudio.com/ http://www.loiminchayaudio.com/
http://www.cabasse.com/ http://www.cabasse.com/
http://www.kharma.com/ http://www.kharma.com/
http://www.fergusonhill.co.uk/ http://www.fergusonhill.co.uk/
http://www.vividaudio.com http://www.vividaudio.com
http://www.martinlogan.com/ http://www.martinlogan.com/
http://www.waterfallaudio.com/ http://www.waterfallaudio.com/
http://www.definitivetech.com/ http://www.definitivetech.com/
http://www.verityaudio.com/e/index.html http://www.verityaudio.com/e/index.html
http://www.peak-consult.dk/ http://www.peak-consult.dk/
http://www.piega.ch http://www.piega.ch
http://www.beauhorn.com/ http://www.beauhorn.com/
http://www.duevel.com/ http://www.duevel.com/
http://www.artissonus.it/ http://www.artissonus.it/
http://www.paradigm.com http://www.paradigm.com
http://www.klipsch.com/ http://www.klipsch.com/
http://www.norh.com/ http://www.norh.com/
http://www.talonspeakers.com/home/home.html http://www.talonspeakers.com/home/home.html
http://www.rivesaudio.com/ http://www.rivesaudio.com/
http://www.geppetto.hu/en/index.html http://www.geppetto.hu/en/index.html
ruoitrau
ruoitrau
THÀNH VIÊN 200
THÀNH VIÊN 200
Tổng số bài gửi : 226
Thanks! : 1
Join date : 05/09/2009
https://taodang3.forumvi.com

360 ° loa bởi Pieter Maes Empty Một số kiểu dáng loa Thú vị từ Made by Makers

on 1/10/2009, 12:32 am
Made by Makers là một công ty Đan Mạch thiết kế dựa. Occasionally they hold design workshops where designers in the company have big brainstorming design sessions. Thỉnh thoảng họ giữ xưởng thiết kế, nơi các nhà thiết kế trong công ty lớn có động não buổi thiết kế. Here's a few innovative speaker design concepts they came up with during a recent session: Đây là một sáng tạo khái niệm thiết kế loa vài họ đến với trong một phiên họp gần đây:

Burton Snowboard inspired speakers: Burton Snowboard cảm hứng loa:
360 ° loa bởi Pieter Maes Burton-speakers-450x222
Sydney Opera House style speakers: Nhà hát Opera Sydney phong cách loa:
360 ° loa bởi Pieter Maes Opera-house-speakers-450x302
A few more speaker designs after the jump: Một vài người nói nhiều mẫu thiết kế sau khi nhảy:
Movable speakers- you can slide the speakers along the mounted rails to optimize sound. Loa Movable-bạn có thể trượt dọc theo các loa gắn trên ray để tối ưu hóa âm thanh. Ideal if you like to move your furniture around a lot. Lý tưởng nếu bạn muốn di chuyển đồ đạc của bạn xung quanh rất nhiều.
360 ° loa bởi Pieter Maes Moveable-speakers-450x222
Sticker based speakers… the stickers surround the speaker and the speaker becomes part of the art: Loa Sticker dựa ... các dán bao quanh loa và loa sẽ trở thành một phần của nghệ thuật:
360 ° loa bởi Pieter Maes Wall-sticker-speakers-450x222
var addthis_pub = 'craziestgadgets';
var addthis_brand = 'Craziest Gadgets';var addthis_language = 'en';var addthis_options = 'email, favorites, digg, delicious, myspace, google, facebook, reddit, twitter, more';
360 ° loa bởi Pieter Maes Lg-share-en
ruoitrau
ruoitrau
THÀNH VIÊN 200
THÀNH VIÊN 200
Tổng số bài gửi : 226
Thanks! : 1
Join date : 05/09/2009
https://taodang3.forumvi.com

360 ° loa bởi Pieter Maes Empty Gạch Loa Fold Audio Into nghệ thuật

on 1/10/2009, 12:33 am
360 ° loa bởi Pieter Maes Ceramic-Speakers More
for the lover of artwork and conversational pieces than the discerning
audio enthusiast, these Ceramic Speakers, designed by Joey Roth, are
created to present a clean, uninfluenced sound and “leave music
untouched”. Nhiều hơn cho những người yêu của ảnh nghệ thuật và
miếng đàm thoại hơn đam mê âm thanh sành điệu, những loa Gạch, được
thiết kế bởi Joey Roth, được tạo ra để trình bày một âm thanh, sạch sẽ
và không có thiện kiến "để lại bị ảnh hưởng âm nhạc". The 10-watt speakers each feature a 4″ full-range driver encased in “acoustically dead” porcelein and cork. The 10-watt mỗi người nói một tính năng 4 "đầy đủ phạm vi điều khiển bọc trong" vang âm chết "porcelein và nút chai. A maple and plywood stand rounds out the ornate speaker package. Một phong và viên đạn đứng ván ép ra các gói văn hoa loa. Upon
glancing at the speakers, the speculated $400 to $500 price range would
seem like a steal for such a smooth, conceptual design. Khi
glancing tại các loa, các suy đoán $ 400 đến $ 500 giá phạm vi sẽ có vẻ
như là ăn cắp cho đó là một thiết kế mượt khái niệm,. Upon
perusing the specs and remembering these are geared toward desk, not
den, that same price tag seems like a lot to pay for a functional piece
of art. Khi perusing các specs và nhớ đây là những hướng về phía
bàn làm việc, không den, mà từ khóa cùng một mức giá có vẻ như rất
nhiều để trả cho một mảnh chức năng của nghệ thuật. Perhaps a listen to the “warm, dry and detailed” sound would change our minds. Có lẽ một nghe "nóng, khô và chi tiết" âm thanh sẽ thay đổi suy nghĩ của chúng tôi. If you'd like to find out, they'll be available for pre-order in September on Roth's site. [ Joey Roth via Crunch Gear ] Nếu bạn muốn tìm hiểu, chúng tôi sẽ sẵn sàng cho pre-order trong tháng Chín trên trang web của Roth [Joey Roth. Qua Crunch Gear]
ruoitrau
ruoitrau
THÀNH VIÊN 200
THÀNH VIÊN 200
Tổng số bài gửi : 226
Thanks! : 1
Join date : 05/09/2009
https://taodang3.forumvi.com

360 ° loa bởi Pieter Maes Empty Phillipe Starck Zikmu Loa Belong trong phòng sống của Những người Với thất không thể tìm hiểu

on 1/10/2009, 12:37 am
360 ° loa bởi Pieter Maes 340x_phillipestarkspeakers On some level, I know that these minimalistic wireless speakers by Phillipe Starck are classy works of art.
Ngày cấp một số, tôi biết rằng những người nói không dây Minimalistic
bởi Phillipe Starck là công trình sang trọng của nghệ thuật. But when I look at them, all I can think about is Nuni and Nooni Schoener . Nhưng khi tôi nhìn chúng, tất cả tôi có thể nghĩ là nuni và Nooni Schoener. Zikmu,
a collaboration between speaker company Parrot and noted super designer
Phillipe Starck, is a set of 2.5 feet tall speakers that use Bluetooth
to communicate with each other. Zikmu, một sự hợp tác giữa công
ty Parrot loa và lưu ý thiết kế siêu Phillipe Starck, là một bộ loa cao
2,5 feet có sử dụng Bluetooth để giao tiếp với nhau. They
apparently broadcast sound 360° arround the room thanks to Parrot's NXT
technology, which uses an extra-flat mebrane to create small-scale
vibrations across the speakers' entire surface. Họ dường như
phát sóng âm thanh 360 ° arround phòng nhờ công nghệ NXT Parrot's, mà
dùng mebrane-thêm phẳng để tạo ra dao động quy mô nhỏ trên toàn bộ bề
mặt của các diễn giả.
"We were not aiming to create just another speaker," says Philippe Starck. "Chúng tôi không nhằm tạo ra chỉ là một người nói," ông Philippe Starck. "Our
design focused more on making the air vibrate. There is actually a
three-dimensional feel to this vibration, meaning that the air is
palpable, almost humanlike in presence, like a fragrance."
"Thiết kế của chúng tôi tập trung hơn vào việc làm rung động không khí.
Có thật là một ba chiều để cảm thấy rung động này, có nghĩa là không
khí là palpable, hầu như humanlike trong sự hiện diện, như một mùi
thơm."
See? See? Isn't that SO something Nuni/Nooni would utter? Mà không phải là một cái gì đó SO nuni / Nooni sẽ utter? What does that even mean? Gì mà thậm chí nghĩa là gì? Those
of you who appreciate the combo of high art and electronics more than I
do can find out in Spring 2009 for the suggested retail price of $1,500.
Những người bạn của những người đánh giá cao combo của nghệ thuật và
thiết bị điện tử cao hơn tôi có thể tìm hiểu tại Xuân 2009 với mức giá
bán lẻ đề xuất của $ 1.500.
ruoitrau
ruoitrau
THÀNH VIÊN 200
THÀNH VIÊN 200
Tổng số bài gửi : 226
Thanks! : 1
Join date : 05/09/2009
https://taodang3.forumvi.com

360 ° loa bởi Pieter Maes Empty The Kiss

on 1/10/2009, 12:39 am
360 ° loa bởi Pieter Maes TheKiss The Kiss The Kiss


Visually stunning and entirely new, The Kiss loudspeaker system represents new state of art technology while also representing art itself. Trực quan tuyệt đẹp và hoàn toàn mới, The Kiss hệ thống loa đại diện cho nhà nước mới của công nghệ nghệ thuật, trong khi đại diện cho nghệ thuật cũng chính nó. Only
a speaker of such performance and beauty could justly pay respect to
the most famous of the Gustav Klimt paintings, "Der Kuss". Chỉ
có một người nói về hiệu suất như vậy và vẻ đẹp justly tôn trọng để có
thể trả nổi tiếng nhất của Gustav Klimt bức tranh, "Der Kuss".

Built around the same revolutionary coincident driver as the famed The Music , The Kiss represents a new level of performance from a stand mounted speaker. Xây dựng xung quanh các trình điều khiển cùng coincident cách mạng như là âm nhạc nổi tiếng này, The Kiss đại diện cho một cấp độ mới về hiệu suất từ đứng một gắn loa. Mounted
below the revolutionary coincident Flat-Spider-Cone driver combination
is an all new 23cm our proprietary X3P Spider-Cone woofer. Gắn
kết dưới coincident cách mạng phẳng-Spider-Cone lái xe là một sự kết
hợp tất cả các 23cm mới độc quyền của chúng tôi X3P Spider-cone woofer. Even
the visually stunning, unique new stand features technologies designed
to not only look beautiful, but more importantly offer a stable and
silent environment for The Kiss to operate in. Ngay
cả thị giác tuyệt vời, độc đáo mới nổi bật tính năng công nghệ thiết kế
để không chỉ nhìn đẹp, nhưng quan trọng hơn là đưa ra một môi trường ổn
định và im lặng cho The Kiss để hoạt động in360 ° loa bởi Pieter Maes TheKiss
ruoitrau
ruoitrau
THÀNH VIÊN 200
THÀNH VIÊN 200
Tổng số bài gửi : 226
Thanks! : 1
Join date : 05/09/2009
https://taodang3.forumvi.com

360 ° loa bởi Pieter Maes Empty Sonance Kayak Loa

on 1/10/2009, 12:41 am
360 ° loa bởi Pieter Maes Image.axd?picture=0609-selections-kayak-01
At first glance, the Sonance Kayak Speaker by Italian company NACSound barely resembles anything related to audio equipment. Thoạt nhìn, các Sonance Kayak loa của công ty NACSound Ý barely giống với bất cứ điều gì liên quan đến các thiết bị âm thanh. Suspended
in mid-air either horizontally or vertically, the futuristic design may
instead find itself much more akin to a modern art piece. Treo
giữa không trung, hoặc theo chiều ngang hoặc theo chiều dọc, các thiết
kế tương lai thay vì có thể tìm thấy nhiều hơn nữa chính nó giống như
một miếng nghệ thuật hiện đại.
What gives it away is the perfect stereo sound emitted through a computer-designed acoustic reflector from its single speaker. Gì cho nó đi là được phát ra âm thanh stereo hoàn hảo thông qua một máy tính được thiết kế phản xạ âm thanh từ loa đơn của nó. With an output of 60W, the Kayak makes for a stylish contribution to any home. Với sản lượng 60W, Kayak việc làm cho một phong cách đóng góp cho nhà bất kỳ.
Browse other cool products in Selections, our dedicated luxury shopping guide . Duyệt các sản phẩm khác mát trong Selections, tận tâm của chúng tôi hướng dẫn mua sắm sang trọng.
360 ° loa bởi Pieter Maes Exploded-Speaker-130082966
avatar
LEDZEP
THÀNH VIÊN
THÀNH VIÊN
Giới tính : Nam Tổng số bài gửi : 4
Thanks! : 1
Join date : 03/12/2009
Age : 40

360 ° loa bởi Pieter Maes Empty Re: 360 ° loa bởi Pieter Maes

on 5/2/2010, 11:24 am
Những thiết kế loa rất đẹp. Nhưng sẽ hay hơn nếu bạn chịu khó soạn lại bài dịch.
Sponsored content

360 ° loa bởi Pieter Maes Empty Re: 360 ° loa bởi Pieter Maes

Về Đầu Trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết